Schlossplatz

PhotographerDaniel Stauch
PrizeHonorable Mention
CompanyDaniel Stauch Photography
City/CountryStuttgart, Germany
Photo Date25.05.2017
Entry Description

View on the "Schlossplatz" in Stuttgart/Germany